Навигация

20Апр

Условия за ползване

Общи условия за използване
Последна актуализация към 12.12.2013

I. Общи разпоредби 
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване.
1. Общите условия представляват договор между Вас и община Варна, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. С отварянето на интернет страницата на община Варна, Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.
2. Община Варна не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
1. "Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
2. "Услуга/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- участие в сайта чрез оценяване на вече публикувани мнения;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.
3. "Партньор" е всяко лице, с което община Варна се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните Потребители на сайта.
4. "Злонамерени атаки на трети лица" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права
Всички права са запазени за срок от пет години. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност
1. Община Варна може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

V. Ограничаване на отговорността
1. Община Варна се стреми да поддържа на сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на община Варна за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
2. Община Варна не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Община Варна  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
3. Община Варна  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
4. Община Варна има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

1. Община Варна си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. 
2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 13.12.2013 г.

 

ВСИЧКИ СНИМКИ, ИЗПОЛЗВАНИ НА ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА НА LIVE.VARNA.BG СА СОБСТВЕНОСТ НА САЙТА http://www.tallshipsregatta.bg/

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

13.04.2018 | 16:10

Съобщение

Във връзка с шествие във Варна, с което открива мотосезона, се налага да бъде освободена таксиметровата местостоянка пред Катедрален храм „Свето Успение Богородично“ от превозни средства на 14-ти...
виж всички