Навигация

24Фев

За Варна

Областен информационен център

Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий" № 2 /Козирката/

e-mail:oic_varna@abv.bg 

http://eufunds.bg/bg/page/861

GSM: 0886/788-447

 

Областният информационен център във Варна (ОИЦ – гр. Варна) е създаден по проект на община Варна „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Варна", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ".


Услугите на центъра са безплатни. Те са насочени към административни звена и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, НПО и граждани. Екипът на центъра отговаря на запитвания по телефон, електронна поща и на място. Посетителите ще могат да ползват свободен достъп до Интернет и специализирана литература. Областният информационен център ще организира във всички общини на Варненска област редица информационни събития и разяснителни кампании за отделните оперативни програми и актуалните процедури.


ОИЦ – гр. Варна е част от мрежата на 27-те областни информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България.

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Информационни услуги:

 • Осигуряване на основна и специфична информация за оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка, предоставяна по телефон, електронна поща или на място.
 • Предоставяне на информация за Кохезионната политика на ЕС.
 • Разпространение на информация за открити процедури по оперативните програми.
 • Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, управляващите органи на оперативните програми, материали от проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд.
 • Представяне на добри практики по проекти, реализирани на национално и местно ниво.

Експертни услуги :

 • Предоставяне на информация на потенциални бенефициенти за възможностите за финансиране и кандидатстване по оперативните програми.
 • Предоставяне на информация на място, по телефон или електронна поща.
 • Осигуряване на отговори на отправени въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация.
 • Изготвяне и предоставяне на информация до медии.

Логистични дейности:

 • Свободен достъп на място в Областния информационен център до Интернет, информационни ресурси и специфична литература, свързана с кохезионната политика на ЕС, Структурните и Кохезионния фонд.
 • Организиране на информационни събития за популяризиране на оперативните програми на територията на Варненска област: организиране на информационни кампании, конференции, семинари, кръгли маси.
 • Участие в информационни събития и инициативи на управляващите органи и междинни звена на оперативните програми, както и на Централния информационен и координационен офис.

Комуникационни услуги:

 • Сътрудничество с целевите групи, настоящи и потенциални бенефициенти.
 • Сътрудничество с областна администрация, общини и регионални структури на министерства.
 • Сътрудничество с управляващите органи и междинните звена на оперативните програми.
 • Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК.
 • Сътрудничество с медии.

 

СЪБИТИЯ И ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Областният информационен център – гр. Варна разполага със зала с капацитет до 30 човека за провеждане на семинари, кръгли маси, мултимедийни презентации, обучения и други специални събития.


Областният информационен център предоставя възможност за организиране на събития на потенциални бенефициенти за представяне на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд.


Областният информационен център организира тематични информационни събития и срещи за групи потенциални бенефициенти /административни звена и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, НПО и граждани/ по тематика, заявена предварително от заинтересованите страни. Разяснителни срещи са на обща или специфична тема, свързана със Структурните фондове и КФ на ЕС според интереса на посетителите.


Заявки за тематични срещи и събития се подават 2 седмици преди планираната дата на провеждане.

17 проекта на Варна

SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016

SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016

    http://www.tallships.bg
още виж всички
Сервизна информация

29.12.2016 | 12:00

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

Във връзка със създаването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна, който ще подпомага Кмета на общината при провеждане на общинската политика за младежта...
виж всички