Навигация

24Март

За Варна

Областен информационен център

Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий" № 2 /Козирката/

e-mail:oic_varna@abv.bg 

http://eufunds.bg/bg/page/861

GSM: 0886/788-447

 

Областният информационен център във Варна (ОИЦ – гр. Варна) е създаден по проект на община Варна „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Варна", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ".


Услугите на центъра са безплатни. Те са насочени към административни звена и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, НПО и граждани. Екипът на центъра отговаря на запитвания по телефон, електронна поща и на място. Посетителите ще могат да ползват свободен достъп до Интернет и специализирана литература. Областният информационен център ще организира във всички общини на Варненска област редица информационни събития и разяснителни кампании за отделните оперативни програми и актуалните процедури.


ОИЦ – гр. Варна е част от мрежата на 27-те областни информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България.

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Информационни услуги:

 • Осигуряване на основна и специфична информация за оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка, предоставяна по телефон, електронна поща или на място.
 • Предоставяне на информация за Кохезионната политика на ЕС.
 • Разпространение на информация за открити процедури по оперативните програми.
 • Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, управляващите органи на оперативните програми, материали от проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд.
 • Представяне на добри практики по проекти, реализирани на национално и местно ниво.

Експертни услуги :

 • Предоставяне на информация на потенциални бенефициенти за възможностите за финансиране и кандидатстване по оперативните програми.
 • Предоставяне на информация на място, по телефон или електронна поща.
 • Осигуряване на отговори на отправени въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация.
 • Изготвяне и предоставяне на информация до медии.

Логистични дейности:

 • Свободен достъп на място в Областния информационен център до Интернет, информационни ресурси и специфична литература, свързана с кохезионната политика на ЕС, Структурните и Кохезионния фонд.
 • Организиране на информационни събития за популяризиране на оперативните програми на територията на Варненска област: организиране на информационни кампании, конференции, семинари, кръгли маси.
 • Участие в информационни събития и инициативи на управляващите органи и междинни звена на оперативните програми, както и на Централния информационен и координационен офис.

Комуникационни услуги:

 • Сътрудничество с целевите групи, настоящи и потенциални бенефициенти.
 • Сътрудничество с областна администрация, общини и регионални структури на министерства.
 • Сътрудничество с управляващите органи и междинните звена на оперативните програми.
 • Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК.
 • Сътрудничество с медии.

 

СЪБИТИЯ И ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Областният информационен център – гр. Варна разполага със зала с капацитет до 30 човека за провеждане на семинари, кръгли маси, мултимедийни презентации, обучения и други специални събития.


Областният информационен център предоставя възможност за организиране на събития на потенциални бенефициенти за представяне на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд.


Областният информационен център организира тематични информационни събития и срещи за групи потенциални бенефициенти /административни звена и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, НПО и граждани/ по тематика, заявена предварително от заинтересованите страни. Разяснителни срещи са на обща или специфична тема, свързана със Структурните фондове и КФ на ЕС според интереса на посетителите.


Заявки за тематични срещи и събития се подават 2 седмици преди планираната дата на провеждане.

16 проекта на Варна

Варна - Европейска младежка столица 2017

Варна - Европейска младежка столица 2017

Фокусът е поставен в сферата на социалните иновации и по-специално върху развитието на социалното предприемачество, разглеждано като инструмент...
още виж всички
Сервизна информация

02.03.2017 | 15:45

Съобщение от "Градски транспорт"

Считано от 03.03.2017 г. цената на карта за еднократно пътуване от и до СО "Боровец" ще бъде на стойност от 1.00 лв. Промяната е утвърдена с решение на Съвета на директорите на "Градски...
виж всички