Навигация

17Май

Култура

Дирекция "Култура и духовно развитие"

Дирекция “Култура и духовно развитие” участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата, като изпълнява функциите, предвидени в ЗМСМА, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони.

Основните дейности:

 • Ежегодно изработва културен календар на Община Варна на основата на съществуващите традиции, както и на нови събития, които се появяват в градското пространство.
 • Осъществява организацията и провеждането на общоградски чествания на националните и регионални празници.
 • Осигурява организационно отбелязването на бележити дати и събития от световен, национален и регионален характер.
 • Инициира и осигурява провеждането на нови прояви, които обогатяват традицията чрез използването на съвременни изразни средства и технологии.
 • Полага усилия за ефективното използване на всички дейности и прояви за развитие на духовните процеси, свързани с художественото възпитание на децата и младежите, за тяхното приобщаване и активно участие в тях.
 • Насърчава и подпомага финансово развитието на високата професионална култура, на любителското творчество и други форми.
 • Организира, финансово осигурява, както и подпомага провеждането на международните фестивали и конкурси, които са част от Културния календар на Община Варна.
 • Координира и подпомага на експертно, методическо и нормативно ниво дейностите на професионалните културни институти, на общинските и регионални институти, културни организации и учреждения, творчески съюзи и сдружения на територията на Варна в посока реализиране на културната политика на общината.
 • Полага грижи за паметниците на културата. Съвместно с НИПК провежда дейност по отношение на идентифицирането, декларирането, утвърждаването, обнародването и регистрирането на паметниците на културата. Упражнява ръководство и надзор при изпълнение на работни проекти, съгласувани с НИПК за реставрация на сгради – паметници на културата.
 • Заедно с другите специализирани дирекции полага, разработва и реализира проекти за естетизация на градската среда.
 • Полага усилия за оптимизиране на инфраструктурата за културни дейности чрез поддържане на съществуващата материална база и разширяването й чрез усвояване на нови, нетрадиционни пространства.
 • Координира и участва в реализиране на международни програми за сътрудничество в областите на изкуството и културата.
 • Поддържа контакти, инициира и координира съвместни дейности и проекти с Министерството на културата, чуждестранните културни центрове в България, Международни фондации, културни служби към посолства и други подобни институции.
 • Разработва проекти и участва в международни програми за стимулиране на европейските интеграционни процеси в сферата на културната сътрудничество.
 • Организира и провежда или подпомага финансово международни фестивали и конкурси, както следва: ММХК Проф. Георги Димитров, МТФ Варненско лято, ММФ Варненско лято, Лятна музикална академия, Международно биенале на графиката, Международен джаз фестивал, Международен фолклорен фестивал, Международен балетен конкурс, Международен фестивал на кукленото изкуство Златният делфини много други.
 • Провежда форми и инициативи за разширяване обществената основа на развитие на културните процеси чрез ефективно използване на интелектуалния потенциал на местната интелигенция и сътрудничество с неправителствени организации и частни структури, работещи в областта на културата и изкуството.
 • Създава условия и предлага форми за подпомагане изявата на творческата общност.
 • Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети и комисии.
 • Организира и осъществява финансовото обслужване на общинските и регионални културни институти, финансирани от общинския бюджет, с права на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегирани бюджети.
 • Осигурява и отчита финансирането на дейност Читалища. Оказва методическа помощ на читалищните настоятелства за превръщане на читалищата в съвременни културни средища, особено на тези в селата и отдалечените от градския център квартали.

Културни институции

Регионална библиотека

Полезни връзки

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

13.05.2021 | 17:24

Съобщение

Във връзка с провеждане на традиционното автомобилно състезание „Рали България 2021“ и състезание „Най-добър млад шофьор на България“, на 14.05.2021 г. от 10 ч. до финала на състезанието (около...
виж всички