Навигация

2Дек

За Варна

Областен информационен център - Варна


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА
 ЕВРОФОНДОВЕТЕ „ДА създаваме заедно”

Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий" № 2 /Козирката/

e-mail:oic_varna@abv.bg,

http://eufunds.bg/bg/page/861,

052/820 911, 052/ 820 955

https://www.facebook.com/groups/257231861054271/

 

Областен информационен център – Варна /ОИЦ - Варна/ е създаден по проект BG161PO002-3.3.02-0007-C001 на ОП „Техническа помощ“ 2007-2013г. и продължава своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0015-C01 на ОП „Добро управление“ 2014-2020г.

ОИЦ-Варна е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра чиято дейност се координира от ЦИКО - Централен информационен и координационен офис към Министерски съвет. 


Услугите предоставяни от Областния информационен център са безплатни. Те са насочени към административни звена и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, НПО и граждани. Посетителите на центъра могат да ползват свободен достъп до интернет и специализирана литература. 

 

Направленията, в които ОИЦ – Варна работи са:

  • Популяризиране на програмите съфинансирани от ЕСИФ;
  • Повишаване познаваемостта на европейските фондове;
  • Предоставяне на навременна и достоверна информация, относно възможностите за финансиране на проекти по отделните Оперативни програми; 
  • Предоставяне на експертна информация по телефон, електронна поща или на място в офиса; 
  • Популяризиране на добри практики по изпълнени проекти; 
  • Организиране на информационни събития за целевите групи - потенциални бенефициенти и бенефициенти за представяне на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;
  • Организиране на съвместни събития с управляващите органи в Общините от Област Варна и участия в общи инициативи на национално ниво;
  • Поддържане на сътрудничеството с управляващите органи, регионалните структури на оперативните програми, Областна администрация, Общините от Област Варна, образователни институции и други мрежи;
  • Организиране на тематични информационни срещи и групови посещения по предварително заявена тематика;
  • Областен информационен център – Варна разполага със зала с капацитет до 40 места за провеждане на семинари, кръгли маси, мултимедийни презентации, обучения и други специални събития. 

 

Заявки за тематични срещи и събития се подават 2 седмици преди планираната дата на провеждане.

За заявки: 052/820 911, 052/ 820 955 или е-mail: oic_varna@abv.bg

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

30.11.2023 | 15:45

Съобщение

Във връзка с провеждане на 25-то рали за автомобили „Обиколка на Варна“, ще бъде освободена за автомобили таксиметровата местостоянка пред Катедралния храм „Успение Богородично“. Ограничителният...
виж всички