Навигация

19Окт

Сервизна информация
виж всички

Съобщение

25.06.2021 | 17:40

В изпълнение на чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 225-НС от 13.06.2021 г.  на ЦИК, парламентарно представените политически партии се канят на 28.06.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Община Варна етаж 4, да участвате в консултации за сформиране съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

За участие в консултациите, партиите следва да представят:

- Писмено предложение за състава на ПСИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и единен граждански номер на предложените лица; длъжност в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

- Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание, удостоверяващи пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.

- Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица.

- Списък на резервните членове, които да заместят предложените по т.1 лица, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден.

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички