Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година

30.09.2014 | 15:30

Проектът цели да укрепи капацитета на община Варна за успешното участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояването на финансовите ресурси по структурните фондове. 

 

Като специфични подцели в проекта са дефинирани подготовката на готови инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност, с които община Варна да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие, както и подпомагането на местната власт при изготвянето на списък с готови за финансиране проекти за интервенции в областта на градската среда, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града. 

 

Основни дейности:

  1. Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 и технически/ работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти;
  2. Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност и сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ и Изготвяне на доклади за оценка на съответствието по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7/2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
  3. Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите;
  4. Организиране и провеждане на обществен форум за избор на най-добро обемно-пространствено решение и за информация и публичност по проекта.

 

Обхват на проекта: Изготвяне на инвестиционни проекти за 17 обекта, включени в Интегрирания план за развитие на Варна за периода 2014-2020 г., от които:

  • 3 обекта от градска среда;
  • 9 обекта от образователната инфраструктура;
  • 4 обекта от социалната инфраструктура;
  • 1 обект от културната инфраструктура.

 

Бюджет на проекта: 1 485 552 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички