Навигация

19Юни


Изтегли изображение: [1] 

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

03.02.2022 | 14:40

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината през следващите седем години, ще бъде представен в Общинския съвет. Документът ще се разгледа и от ресорната комисия, съобщиха от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ към Община Варна.

 

Планът включва общо 292 проекта с 465 обекта, на обща стойност 2,856 млрд. лв., а в приоритетния списък фигурират 37 обекта, с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв.  За сравнение, през изминалия програмен периода, действащият тогава документ – Интегриран план за градско възстановяване и развитие, беше на стойност 846,590 млн. лв. За проектите ще се търси финансиране от европейски проекти и програми, от националния бюджет и от местни дейности.

 

През програмния период акцент ще бъдат предложения за развитието на общинската инфраструктура, подобряване на качеството на градската среда, в т.ч. комплексно благоустрояване на кварталите и междублоковите пространства, екологичен градски транспорт, реализиране на обекти от уличната инфраструктура, които да водят до облекчаване на трафика. Ще се работи и в посока подобряване управлението на отпадъците, изграждане на нова, иновативна образователна инфраструктура. Инвестициите ще бъдат насочени и към културната, здравната, спортната и социалната инфраструктури, както и към въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сгради, посочват от дирекция ЕНОП.

 

Икономическо развитие - Един от ключовите проекти в областта на икономическото развитие, който е идентифициран в ПИРО, е изграждането на Индустриална зона Варна край Аксаково с площ от 8 хил. дка, като се предвижда изграждането на необходимата инфраструктура за достъп и обслужване вътре в зоната. Развитието й ще отвори път за навлизането на големи чужди инвеститори, които търсят терени с подходяща инфраструктура, добре свързани и в близост до значителен ресурс от работна сила.

Друг стратегически проект е "Развитие на иновационни бизнес зони и съпътстваща инфраструктура чрез подхода „Четворна спирала". Един от терените, предвидени за реализацията му, е в местност "Малка Чайка“. Приоритет проект е и „Изграждане на европейски цифров иновационен център (хъб)“, чиито функции са свързани с подкрепа на предприятията и организациите, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, улесняване на трансфера на експертни знания и ноу-хау между регионите и други. Планира се и реализирането на група проекти "Развитие на бизнес инициативи" с частния сектор и/или висшите учебни заведения.

 

Здравеопазване - в приоритетния списък на ПИРО са включени група проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост. Тук са включени петте диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) и общинските болници, където освен ремонтни дейности е предвидена и доставка на нова апаратура. Изпълнение на енергийна ефективност е предвидено и за сградите на детските ясли.

Сред ключовите проекти в развитието на Варна е изграждането на нова инфекциозна болница към УМБАЛ „Света Марина“. Това включва строеж на сграда, пречиствателна станция със съоръжения и комуникации, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимата апаратура, оборудване и обзавеждане. В сферата на здравеопазването са заложени и проекти за повишаване качеството на медицинското обслужване чрез изграждане/дооборудване на нова здравна инфраструктура за лечение, предвиден е основен ремонт и преустройство на сградата на бившия „Павилион детска психиатрия“ в УМБАЛ „Света Марина“. 

 

Образование - Сред най-важните проекти за програмния период е проектът "Изграждане на нова, иновативна образователна инфраструктура", който включва строеж на нова сграда на МГ “Д-р Петър Берон“ и на нови учебни корпуси към няколко училища: IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", СУЕО "Ал. С. Пушкин, ОУ "Добри Чинтулов", както и физкултурен салон към ОУ "Христо Смирненски".

Планира се да бъдат реализирани проекти за обособяване на STEM среда в училища и детски градини, които включват дейности за модернизация, пристрояване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградите, оформление на дворните пространства, както и оборудване и обособяване на STEM и Монтесори среда.

 

Социални услуги – Проектите в този програмен период ще бъдат насочени най-вече към деца и лица с увреждания, и младежи, напускащи институции. Предвижда се разкриване на Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи,  Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства, Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, Център за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ и др. 

Приоритетни дейности са още въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общински сграден фонд, в който се помещават социални обекти - Дом за стари хора „Гергана“, Център за обществена подкрепа и Център за социални услуги.

 

Култура – Заложени са проекти за ремонт и модернизация на съществуваща инфраструктура - Летен театър, Държавен куклен театър, както и за създаване на нови пространства за култура и мултидисциплинарни културни проекти. Друг важен проект е обновяването на Археологическия музей, който предвижда ремонт на покривното пространство, вътрешния двор, фондохранилищата. В ПИРО са включени и проектите за изграждане на нова градска библиотека, нов многофункционален културен център с обществени функции на мястото на т. нар. Дупка, модерна концертна зала на пристанище Варна, както и укрепване, реновиране и модернизация на младежката площадка, разположена на границата между историческото ядро на Морската градина и Алея Първа. 

В областта на културно-историческо наследство е предвидена реставрация на сгради – недвижима културна ценност, със съсобственик Община Варна, както и обособяване на квартал “Таляна” с единен градски дизайн.

Заложени са още инвестиционни проекти и извършване на мероприятия по реставрация, консервация и социализация на манастирски комплекс "Аладжа манастир" и на „Римски терми на Одесос“, възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното пространство на кв. Аспарухово.

 

Туризъм - Основният акцент през новия програмен период ще бъде рекламата на дестинация Варна – провеждането на рекламни кампании и инициативи, промотиращи община Варна като туристическа дестинация. С цел запазване на постигнатите положителни резултати на основни емитивни пазари, преодоляване на сезонността, увеличаване дела на уикенд туризма извън активните летни месеци и навлизане на перспективни нови пазари, Община Варна предвижда да бъдат организирани участия и представяния в международни и национални туристически изложения, създаване на филми, организиране на предавания, статии и репортажи и публикации в социални медии и платформи.

 

Спорт - Един от важните проекти за изграждане на нова спортна инфраструктура е „Център за ветроходни спортове - алея 1, ІV буна“ и изграждане на център за водолазно обучение“. Проектът предвижда изграждане  на сграда на 2 етажа – офисна част и хангар за ветроходни лодки, сервизна работилница, паркоместа и др.

Спортната инфраструктура ще се разшири чрез реализиране на проект „Изграждане на закрит плувен комплекс и тенис кортове в кв. „Аспарухово“, както и  на проект за разширяване, изграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс "Младост“ и създаването Европейски младежки център.

Друг водещ проект е модернизация на откритите плувни басейни в ПК „Приморски“, където е планирано обновяване на съществуващата база, покриване на басейн "Юлиян Русев“, изграждане на басейн за водолазно обучение, реконструкция на кулата за скокове и поставяне на козирка на трибуните. Друг ключов проект е „Ремонт на зала "Борба" в СК „Простор“ и изграждане на соларна система за топла вода.  

 

Устойчива градска мобилност - Мащабни проекти в тази насока са тези за „Изграждане на скоростен екологичен транспорт (леко метро)“. Вече е изготвено предпроектно проучване за разширението на бул. „Цар Освободител“ до летището и изграждането на скоростен екологичен транспорт (леко метро) до Индустриална зона Варна. Изпълнението на двата проекта ще гарантира облекчаване на трафика, осигуряване на бърз, модерен и ефективен транспорт и подобряване на качеството на въздуха. В проучването е направен подробен анализ на пътникопотока, както и индикативен разчет за новите работни места, които ще бъдат открити в промишлените зони и в Индустриална зона Варна. В разработката са посочени различни варианти за наземни и подземни участъци на лекото метро, които внимателно ще бъдат разгледани от различни експертни групи. Описани са 5 етапа за развитие на скоростния екологичен транспорт, с обща дължина на трасето от 62,2 км.

И през периода 2021-2027 год. ще продължи подмяната на подвижния състав за масовия обществен градски транспорт с емисионна категория ЕВРО 6 или по-висока, разширение и модернизиране на обособената инфраструктура на обществения транспорт и увеличаване на превозния капацитет. За целта се планира доставка на 40 бр. 18-метрови автобуси - тип съчленен, (вкл. електрически превозни средства), доставка на 20 бр. 9-метрови електрически автобуси за обслужване на поддържащи линии от транспортната схема, доставка на 60 бр. 12-метрови електрически  автобуси и доставка на 30 бр. 12-метрови тролейбуси с автономно задвижване на батерии. Предвидено е също надграждане и осъвременяване на автоматизираната билетна система, на системата за координирано управление на светлинно регулирани кръстовища и доизграждане и осъвременяване на информационни табла на спирките на масовия градски обществен транспорт. Допълнително за облекчаване на транспорта в града е предвиден и проект „Развитие на услуги за споделени велосипеди“ и електрически индивидуални превозни средства, като целта е да се разшири системата на обществените превози.

Предвидени са и проекти за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства. Обърнато е внимание на пътните отсечки, които свързват градските райони с останалите селищни образувания - проект за  „Основен ремонт на общински път VAR1087/I-9/ кв. "Аспарухово" - кв. "Галата", от отбивката за местност "Карантината" до кръстовището с общински път VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/ - в.з. Боровец-кв. "Галата"- в.з. "Ракитника" - х. "Черноморец“ и други.

Важен акцент е продължението на един от най-значимите обекти, реализирани през последните години - изграждането на бул. „Васил Левски“ от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“. Проектът ще бъде надграден чрез изграждане на алтернативно трасе на ул. "Девня", в участъка от бул. "Васил Левски" до Аспарухов мост“, като работата ще продължи и чрез реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Княз Борис I" (при сп. Почивка)“ и  реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Осми Приморски полк" (при сп. Явор).

Усилията ще бъдат фокусирани и към изграждането на нова автогара в града, която да осигури съвременни и безопасни условия и комфорт на пътниците. За развитие на водния транспорт в пределите на Общината е предложен проект за свързване на район „Аспарухово“ с Морска гара - Варна чрез морски превоз, който да осигури живописно преживяване за граждани и туристи чрез трансфер по вода.

Интегриране на уличната мрежа - Уличната мрежа е основен свързващ елемент на инфраструктурата на града, която създава възможности за мобилност,  социална и търговска активност. За подобряването ѝ са предвидени мерки като  „Реконструкция и основен ремонт на ул. ”Акад. И. Курчатов” –  от бул. ”Вл. Варненчик” до ул. ”Орлово гнездо” и  "Основен ремонт на ул. "Капитан Райчо" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Княз Черказки". Увеличаването на обхвата на мрежата ще се постигне чрез разширение на бул. "Константин и Фружин"  от ул. „Янко Мустаков“ (магазин „Джъмбо“) до бул. "Цар Освободител".

Внимание е обърнато и на територията на район „Приморски“, където ще се реализира проект "Полагане на улична настилка след реализацията на проект №BG16M1OP002-1.016-0009-C02 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД". Това ще се извърши след приключване на дейностите по проекта на „Вик-Варна“ ООД, по протежение на обектите в СО “Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. “Христо Смирненски“, СО „Бриз“, „Свети Никола“, “Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и др., с обща индикативна дължина от около 80 000 м. и обща индикативна площ около 400 000 кв.м.

Разширяване възможностите за паркиране - Развитието на транспортната свързаност е във взаимовръзка и с подобряване на условията за паркиране. И през този програмен период ще продължават усилията за разширение на зоната за кратковременно паркиране – чрез реализация на „Зелена зона за кратковременно паркиране“, която ще бъде с обхват от границата на сега действащата "Синя зона" до бул. "Васил Левски". Ще се насочат усилия и към създаване на условия за развитие на устойчива градска логистика с възможно най-малко въздействие върху градското движение и щадяща околната среда чрез изграждане на два транспортни хъба. Те ще бъдат изградени на места, които са удобни за товаро-разтоварни операции и ще се използват от различни компании, според нуждите им. Те ще бъдат отправна точка за логистика  в централна градска част, чрез използване на екологично чисти превозни средства – ел.карго велосипеди, ел.лекотоварни автомобили и др. 

Благоустрояване на междублокови пространства - Разширяването на града и създаването на нова инфраструктура e интегриран процес с благоустрояването на съществуващите градски пространства. От особено значение за създаване на комфорт на пребиваването,  безопасна и екологична среда за жителите и гостите на града е подобряването на условията в жилищните райони. В северната част на града, за целта са предвидени като приоритетни:

-"Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“ – I етап и улична мрежа прилежаща към междублокови пространства на територията на Община Варна”;
-„Благоустрояване на ж.к. "Възраждане" I м.р.,  включващо естетизация и модернизация на пространствата между бул. “Янош Хуняди“, бл.1, южно от бл.2, източно от бл.3, ул. “Майка Тереза“, южно от бл.26, ул. “Ана Феликсова“,  ул. “Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17,  локално платно на бул.“Трети март“ и бул. “Янош Хуняди“;
-  „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Младост" (ж.к. Младост I м.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между бул. “Сливница“, ул. “Васил Чекаларов“, ул. “Мечтание“,  улицата западно от парк „Младост“, улицата между ОУ „А. Страшимиров“ и южно от бл.113, ул. „Васил Чекаларов“, бул. “Цар Освободител“, бул. „Януш Хуняди“, южно от бл.101 и ул. „Атанас Стоев“ и бул. „Сливница“;
В централната част на града, където в предходните програмни периоди бяха реализирани проекти за естетизация на градска среда се планира рехабилитация на детски площадки. Изпълнението на проекта ще се осъществява поетапно в рамките на целия програмен период, в зависимост от степента на проектна готовност. Целта е създаване на условия за игра и забавление на децата в съвременна, безопасна и атрактивна среда.

 

Екология - Един от проектите, насочени към подобряване управлението на отпадъците през новия програмен период, е за „Екологосъобразно управление на биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене  чрез изграждане на инсталация за преработването им“. Предвижданата в рамките на проекта интегрирана система за първично третиране и сепариране на биоразградими отпадъци ще спомогне за екологосъобразното обезвреждане на отпадъците, по-отговорно управление на природните ресурси и намаляване на количествата депонирани отпадъци. Друг проект e „Изграждане на площадка за събиране и подготовка за повторна употреба на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, едрогабаритни и други видове отпадъци на територията на община Варна. Заложен е и проект "Изграждане на интегрирана система за управление на излезли от употреба автомобилни гуми, генерирани на територията на община Варна“.

Друг основен приоритет през плановия период е подобряване качеството на атмосферния въздух и декарбонизация на градската среда. Във връзка с това в ПИРО са намерили място два проекта: „Проучване, проектиране и изграждане на зони с ниски емисии, вкл. и изграждане на общински системи за управление, контрол и регулиране, на влизащите и преминаващи МПС в зоните с ниски емисии, система за наблюдение и контрол на влизане и преминаване на МПС“ и проекта „Подмяна на стари индивидуални и многофамилни неефективни отоплителни устройства в домакинствата, чрез въвеждане на енергоспестяващи домакински уреди“.

За разширяване и доизграждане на паркови пространства е планирано да се реализират няколко проекта за създаване на зони за отдих - изграждане на зелени пояси, паркови пространства, рекреационни зони около водоизточници и др. Предвидено е още проект „Изграждане на парк "Аспарухово", за който има изготвена идейна концепция и „Изграждане на парк "Младост", предвиден в територията заключена между бул."Сливница", ул."Васил Чекаларов" и бул."Цар Освободител".

Община Варна приоритизира и работата в посока на подобряване на шумовите параметри. В тази връзка е включена реализацията на следните проекти: „Проектиране и изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения (противошумови бариери) с цел оптимално осигуряване на защитата от интензивния трафик и създаване на благоприятни условия за ограничаване на шумовото натоварване на околната среда на територията на общината, както и проект за „Монтиране на обезшумителни пана успоредно на трасето на главна  ЖП линия  София-Варна край село Казашко“ за минимизиране на високия шум от преминаващи покрай населеното място бързи влакове.

Повече информация за ПИРО: https://www.varna.bg/bg/1612

 

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички