Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в КК "Златни пясъци"

13.10.2014 | 16:50

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”


Бенефициент по проекта: Община Варна


Асоцииран партньор: „ВиК-Варна“ ООД


Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП): № DIR-51011119-С016 от 21.12.2011 год.


Максимална стойност на ДБФП: 48 069 311,96 лв.

Срок за изпълнение: 39 месеца от датата на подписване на ДБФП.


Проектът ще се изпълнява на два етапа:
1-ви етап – Подготовка на инвестиционен проект;
2-ри етап – Изпълнение на инвестиционен проект.

 

Общи цели на проекта:

 1. Осигуряване на необходимото пречистване, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО, чрез реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци. Предвижда се инвестицията в ПСОВ да осигури по-строго пречистване (отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор) на отпадъчните води от агломерацията.
 2. Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на водоприемника (Черно море) с всички произтичащи от това екологични ползи, като част от целите на Плана за управление на водите в Черноморския басейнов район.
 3. Частично изграждане, реконструкция / рехабилитация на канализационната мрежа в СО “Ален мак” (за постигане на по-голямо покритие на канализационната мрежа в териториите, които отвеждат отпадъчните води в ПСОВ – Златни пясъци).

 

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС за агломерация к.к. „Златни пясъци“

В рамките на първия етап от изпълнението на проекта ще бъдат изготвени:

 • Прединвестиционно проучване за ВиК системата на к.к. „Златни пясъци”. Ще се извършат необходимите хидроложки, хидрогеоложки, геодезически проучвания и заснемания и ще бъде изготвен план за управление на утайките.
 • Идеен проект за реконструкция, модернизация и разширение (при необходимост) на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци” и съпътстваща инфраструктура (дълбоководно заустване, колектори, електропровод, водопровод, път и др. довеждаща инфраструктура). ПСОВ следва ще се проектира с третично пречистване (на азот и фосфор), поради факта че отпадъчните води се заустват в чувствителна зона (Черно море).
 • Идеен проект за доизграждане/реконструкция на канализационна мрежа в СО „Ален мак”.
 • Подробни устройствени планове - (ПУП) за площадката на ПСОВ ( в случай че се налага разширение на ПСОВ) и други съоръжения, чиято необходимост е доказана в Прединвестиционното проучване (помпени станции и др.) и парцеларни планове и планове за регулация за линейната инфраструктура в случай на необходимост.
 • Финансов анализ с анализ на чувствителността и риска.
 • Тръжни документации за изпълнение на втори етап от проекта.
 • Доклад за изпълнение на първи етап от проекта.
 • Ще бъдат проведени процедури и осигурени разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др., в случай, че е необходимо и след получаване на становище от компетентния орган.
 • Ще бъде изпълнен текущ одит на първи етап на проекта.
 • Ще бъдат изпълнени мерки за публичност на първи етап на проекта.

 

Обща цел на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води за агломерация к.к. Златни пясъци
В рамките на втория етап ще бъде изпълнен самия инвестиционен проект. Очакваните във връзка с изпълнението на този етап резултати са:

 • Реконструирана, модернизирана и разширена (при необходимост) пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – к.к. Златни пясъци с индикативен капацитет 72 122 еж, със стъпало за пречистване на азот и фосфор, включително:
  • успешно проведени пусково-наладъчни работи;
  • обучен персонал за експлоатация на ПСОВ;
  • приет обект и пускане в експлоатация;
  • успешно преминал период на гаранционна експлоатация;
  • успешно преминали тестове за пречистване на отпадните води (лабораторни анализи и др. тестове). Реконструирана и изградена съпътстваща инфраструктура за ПСОВ (включително дълбоководно заустване) Постигната висока степен на включване на отпадъчните води от населението в ПСОВ – к.к. „Златни пясъци”, намаление на инфилтрацията и оптимизация на канализационната мрежа, чрез доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с индикативна дължина 5 км. в СО „Ален мак”.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички