Навигация

20Окт


Изтегли изображение: [1] 

Областен информационен център - Варна

13.10.2014 | 17:15

Обща цел на проекта: Осигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация относно цялостния процес на усвояване, управление, наблюдение и контрол на ресурсите по СКФ на ЕС на всички заинтересовани на територията на Община Варна и Варненска област. Повишаване активността на потенциалните бенефициенти на територията на областта относно усвояването на средствата по СКФ.


Конкретни цели:

 • Създаване на Областен Информационен център – Варна за кохезионната политика на територията на гр. Варна, на лесно и достъпно място, в който да работят висококвалифицирани експерти, които да обслужват гражданите от областта.
 • Повишаване информираността на потенциалните бенефициенти чрез разяснителни кампании, информационни събития и консултации относно усвояването на средствата по оперативните програми (ОП). Нарастване на броя по подадени проектни предложения по отворени схеми и процедури по ОП на територията на областта.
 • Изграждане и поддържане на активни контакти с Централния информационен офис (ЦИО), останалите информационни офиси, Управляващите органи и междинните звена (УО/МЗ) на ОП, областните администрации и регионални структури на министерства. Осигуряване на специализирани консултации чрез работа в мрежа.
 • Стимулиране на предприемаческия дух и иновационния потенциал сред различни социални групи. Разкриване на нови работни места и повишаване на жизнения стандарт на населението на територията на Варненска област.

 

Основни дейности по проекта:

 • Подготовка на помещение, което да служи за Областен информационен център.
 • Подбор и наемане на служители.
 • Функциониране на информационния център, предоставяне на услуги и осигуряване на информация.
 • Управление на проекта и координация на дейностите

 

Целеви групи:

 • Общини, общински, регионални администрации и институции.
 • Структури на гражданското общество (представители на организации на работодатели, синдикати, НПО с различен предмет на дейности).
 • Представители на бизнеса, браншови организации, консултантски организации.
 • Образователни институции, изследователски организации, научни звена. 
 • Широката общественост.
 • Представители на медиите.

 

Общ резултат и очакван ефект
Осигурен лесен и прозрачен достъп до информация относно цялостния процес на кандидатстване, управление, усвояване, наблюдение и контрол на ресурсите по СКФ на ЕС на всички заинтересовани на територията на община Варна и Варненска област. Повишена активност на потенциалните бенефициенти от различните целеви групи на територията на областта относно усвояването на средствата по СКФ.


Продължителност на проекта – 36 месеца, начало 12.07.2011г.

Бюджет на проекта: 499 999,55 лева (100% безвъзмездна финансова помощ).

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички