Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна

08.09.2014 | 14:00

Основна цел на проекта е да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазване на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на отпадъците в България. Да се подобри инфраструктурата в регион Варна, свързана с опазване на околната среда в съответствие със стандартите на ЕС. Това ще бъде постигнато с подобряване на инфраструктурата в областта на управлението на отпадъците чрез създаване на функционална и екологосъобразна система за управление на отпадъците в общините Аксаково, Белослав и Варна.

 

Специфични цели на проекта:


1) Подобряване на качеството на управление на отпадъците, с цел да се постигнат стандартите на ЕС и изискванията на българското законодателство – Въвеждане в експлоатация на нови активи, чрез които ще се постигнат целите на Рамковата Директива за отпадъците 2008/98/ЕО. Изграждане на устойчива система за управление на отпадъците, чрез заместване на съществуващото депо с нова клетка за депониране на неопасни отпадъци и съоръжения за третиране на отпадъците.
2) Събиране на отпадъците – Отпадъците ще се събират и транспортират до Регионалния център за управление на отпадъците и до МБТ инсталация (само от Община Варна), без да се използва претоварна станция.

3) Разделно събиране - Сепариране на смесените отпадъци от МБТ инсталацията, с цел оползотворяване на рециклируемите материали. Разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Варна и Община Белослав. Въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки в община Аксаково, в резултат на подписване на договор с ООп.
4) Компостиране - „Зелените” отпадъци ще бъдат доставени до РЦУО, с цел производството на висококачествен компост. Компостът от МБТ инсталацията ще бъде охарактеризиран и ще намери приложение съгласно качествата си.
5) Цели за рециклиране - Подобрено съответствие с целите на ЕС, изпълнение на целите за рециклиране на регионално ниво и принос към тези, определени на национално ниво.
6) Инфилтрат и газови емисии - Емисиите на инфилтрат и на CO2 от депото ще бъдат улавяни от предвидените за това системи.

 

Обща стойност на проекта възлиза на 34 418 964,36 лв., от които:

  • Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ – 26 972 583,33 лв., в т.ч.:
    • 22 926 695,83 лв. от ОП „Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от ЕФРР;
    • 4 045 887,50 лв., съфинансиране от Националния бюджет;
  • Собствен принос на Общините Варна, Аксаково и Белослав за покриване на допустимите разходи по проекта - 2 874 250, 06 лв.
  • Недопустимите разходи по проекта в размер на 4 572 130,97лв. се осигуряват от Общините Варна, Аксаково и Белослав

 

Проектът се финансира по ОП "Околна среда" 2007-2013г., приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци".

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички