Навигация

20Окт


Изтегли изображение: [1] 

Да не изоставяме нито едно дете – У дома, а не в дом

14.10.2014 | 17:04

Обща цел
Подкрепа на процеса по деинституционализация на деца, чрез създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца в Центрове за настаняване от семеен тип.


Специфични цели

  • Осигуряване на жизнена среда от резидентен тип на деца с увреждания, лишени от родителска грижа, в 7 ЦНСТ за деца с увреждания.
  • Създаване на условия за закриване на специализирани институции за деца с увреждания.
  • Създаване на възможност за работа с родителите и разширеното семейство на децата, настанени в 7 ЦНСТ с цел връщане в биологичното семейство или настаняване в разширеното семейство ако е в интерес на детето.
  • Разкриване на нови работни места в сектора на социалната сфера в община Варна.

 

Основни дейности по проекта

  • Организация и управление на проекта.
  • Наемане на персонал за 7 ЦНСТ и приложни специалисти и консултанти за подкрепящи дейности.
  • Адаптационни дейности, включващи подготовка за преместване на децата и младежите, настаняване и адаптирането им в новата услуга.
  • Същинско преместване на децата и младежите.
  • Предоставяне на социална услуга ЦНСТ.
  • Информиране и публичност на проекта.

Бюджет на проекта: 1 038 862, 50 лв.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички