Навигация

21Окт

Инвестирай

Икономика

Селско стопанство
Селскостопанският фонд на община Варна е 57 799 дка, което представлява около 2.7% от този на областта. В община Варна обработваемата земя заема 32 647 дка от общинския териториален фонд, като от нея 1275 дка са държавна собственост, 3 101 дка – общинска собственост, а останалата е частна собственост и остатъчен фонд. Горският фонд на община Варна е 70 934 дка. Делът на пустеещата територия в рамките на община Варна е по- малък в съпоставителен план с областта.


Най- голям производствен дял в земеделието има зърнопроизводството. Зърнените площи в областта са 84 638 хектара, следвани от маслодайните култури с 40 221 хектара и трайните насъждения с 10 746 хектара. Предпоставка за развитието на зърнопроизводството на територията на общината са благоприятите природни условия и механизация на процеса на обработка и добив.


Индустрия
По своята структура икономиката на община Варна е силно диверсифицирана. Водещи за регионалната икономика са туризма, морската индустрия, транспорта, производството на електроуреди и др.


В структурата на икономиката на общината за 2011 година с най- голям дял са микропредприятията с близо 93% от общия брой предприятия, като техния брой е 24 907, следвани от малките фирми с 1 552 предприятия. През 2011 година броят на предприятията намалява спрямо предходните две години.

 

Услуги
Сектор услуги е основен за развитието на икономиката на община Варна и добре развит на територията й. Той формира повече от 60% от нетните приходи от продажби на област Варна, като осигурява и най- голяма заетост – 71.6% за 2011 година.

 

Процентно съогношение на заетите лица в сектора на услугите

Сектор Процентно съотношение
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 29%
Транспорт и складиране  12%
Хотелиерство и ресторантьорство 14%
Далекосъобщения 2%
Финансови и застрахователни дейности 3%
Недвижими имоти 2%
Научни дейности 6%
Административни дейности 6%
Държавно управление 5%
Образование 10%
Здравеопазване и социални дейности 8%
Култура, спорт и развлечения 3%

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички